Algemene Voorwaarden – ShopPig.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op shoppig.nl ("de website"). 

Het is raadzaam deze Voorwaarden te lezen en jezelf ervan te verzekeren dat je ze hebt begrepen. 

Indien je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dan willen wij jou verzoeken om geen gebruik meer te maken van deze website.


Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Shoppig.nl de website

Artikel   3 - Gebruik van de website

Artikel   4 - Gebruikersregistratie- en gegevens, account en aansprakelijkheid

Artikel   5 - Looptijd en beëindiging 

Artikel   6 - Intellectuele Eigendom

Artikel   7 - Bescherming en privacy

Artikel   8 - Algemeen

1. Definities

Shoppig.nl:

Shoppig.nl (“de website”) is een handelsnaam van VV Dienstverlening gevestigd te Almelo;

Gebruiker:

Iedere persoon die deze website bezoekt en/of gebruikt;

Account:

Een door shoppig.nl aangemaakte profielpagina, namens de gebruiker;

Content:

Alle informatie, gegevens of bestanden die door gebruikers via deze website beschikbaar worden gesteld.

2. Shoppig.nl de website

2.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door shoppig.nl. Alle informatie die op deze website wordt verstrekt wordt beheerd door shoppig.nl.

2.2 Je kunt contact opnemen met shoppig.nl door het invullen van een contactformulier op onze contactpagina of door een e-mail te sturen naar ikben@shoppig.nl

3. Gebruik van de website

3.1 Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

3.2 Indien shoppig.nl van mening is, dat jij onrechtmatig of onbevoegd gebruikt maakt van deze website en/of dat je gebruik van deze website in strijd is met onze voorwaarden, dan behoudt shoppig.nl zich het recht voor om iedere actie te nemen die zij noodzakelijk acht, met inbegrip van het zonder kennisgeving beëindigen van je gebruik op deze website en – in geval van onrechtmatig gebruik – het instellen van een gerechtelijke procedure.

3.3 Shoppig.nl kan deze website op elk moment en om welke reden dan ook offline zetten, waaronder begrepen – zonder beperkt te zijn tot – ten behoeve van herstel werkzaamheden, gepland onderhoud of upgrades en zal niet aansprakelijk zijn voor enige dergelijke onderbreking.

3.4 Shoppig.nl behoudt zich het recht voor om enige verandering aan te brengen in de website of om zonder kennisgeving aan de gebruikers enig aspect of element van de website te verwijderen.

3.5 Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website door geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers. Dergelijke gebruikers mogen de website of enig onderdeel daarvan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden of anderszins schriftelijk met Shoppig.nl is overeengekomen.

3.6 Je mag doorverwijzen middels een link naar onze website, op voorwaarde dat je dit doet op een eerlijke en rechtmatige wijze die geen schade toebrengt aan of misbruik maakt van onze goede reputatie. Je dient de link niet te zetten op een wijze die enige vorm van associatie, goedkeuring of aanbeveling van onze zijde suggereert waar deze niet bestaat. Shoppig.nl behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving haar toestemming tot het plaatsen van een link in te trekken.

3.7 Je mag de website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, internetwormen, logic bommen of ander code dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te plaatsen. Ook is het niet toegestaan om onbevoegd toegang te krijgen tot de website, de server waarop de website staat of tot enige server, computer of database die met de website verbonden is. Je mag geen gebruik maken van handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scripts, robots of andere middelen en processen om toegang te krijgen tot de website. Ook het toepassen van scraping, scrawling of spiders zijn niet toegestaan op onze website.

4. Gebruikers registratie- en gegevens, account en aansprakelijkheid

4.1 Om onze nieuwsbrief te ontvangen, dien je je e-mailadres in te schrijven via onze website. 

4.2 Je kunt je inschrijven op onze nieuwsbrief door je e-mailadres aan te melden op één van de inschrijfboxen die je op diverse plaatsen op de website aantreft of door het aanmaken van een account via onze aanmeldpagina. Door het verstrekken van je e-mailadres stem je ermee in om regelmatig acties en deals van shoppig.nl te ontvangen.

4.3 Je kunt je uitschrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door op de desbetreffende uitschrijf link te klikken van elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt. Geregistreerde Gebruikers kunnen o.a. persoonsgegevens aanpassen of nieuwsbrief-inschrijvingen beheren in hun eigen account.

4.4 Voor een account op Shoppig.nl komen, alle ondernemingen welke beschikken over een winkel en/of dienst en gebruikers die van de diensten op deze website gebruik willen maken, in aanmerking voor een account.

4.5 ShopPig heeft te allen tijde het recht om een opgegeven aanmelding te weigeren.

ShopPig heeft te allen tijde het recht om aangemelde webwinkel en/of dienst eigenhandig te plaatsen in een categorie welke het meest gerelateerd is aan het aangeboden product en/of dienst.

ShopPig heeft te allen tijde het recht om een opgegeven omschrijving of slogan in te korten, aan te passen of te verwijderen. 

ShopPig behoudt zich het recht om, uitsluitend in bijzondere gevallen, zonder opgaaf van reden een vermelde webwinkel, gebruiker of dienst te weigeren voor publicatie en/of te verwijderen van Shoppig.nl

Webwinkels of online diensten welke zich aanmelden en zich voordoen dat ze aangesloten zijn bij een online keurmerk met het daarbij behorende onrechtmatig gebruik van een keurmerk en dit voeren op hun website, worden onherroepelijk verwijderd van Shoppig.nl

4.6 Je dient je accountgegevens niet kenbaar te maken aan derden. Indien je weet of vermoedt dat iemand anders jouw accountgegevens heeft en deze misbruikt, dan dien je ons daarvan op de hoogte te brengen via ikben@shoppig.nl

4.7 Shoppig.nl heeft het recht om op ieder moment jouw account te deblokkeren, indien wij van mening zijn dat jij in gebreke bent gebleven met de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden.

4.8 Door het plaatsen van gebruikersgegevens / content, verklaar en garandeer jij dat je alle rechten, titels en belangen hebt op/tot een dergelijke plaatsing, met inbegrip van – doch niet beperkt tot – enige toestemming, goedkeuring, vrijwaring, machtiging of licentie van enige derde (zoals – maar niet beperkt tot – enige vrijwaring met betrekking tot privacy- of publiciteitsrechten) die voor jou noodzakelijk zijn om de gebruikersgegevens te kunnen verstrekken, plaatsen, uploaden, in te brengen of in te dienen, dan wel, dat zulke geplaatste content zich al in het publieke domein bevindt. Verder verklaar en garandeer jij dat het plaatsen van dergelijke content geen schending is van of inbreuk vormt op enig octrooi, auteursrecht, merkrecht, handelsgeheim, privacy recht, publiciteitsrecht, moreel recht, of andere intellectuele eigendomsrechten die door de rechtsmacht van enig persoon of enige entiteit worden erkend of die anderszins een schending vormen van enige overeenkomst met een persoon of entiteit. Jij zult shoppig.nl verdedigen tegen en schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle kosten, lasten en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die voortkomen uit een vordering, actie, gerechtelijke procedure of zaak van een derde partij tegen shoppig.nl die gebaseerd is op enige vordering dat jouw geplaatste content inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht of enig ander recht of een handelsgeheim schenden.

4.9 Enkele gebruikersgegevens die u op de website upload zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-gepatenteerd en u verstrekt Shoppig.nl het recht op alle dergelijke content voor enig doel te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en openbaar te maken aan derden.

4.10 Shoppig.nl heeft het recht om jouw identiteit bekend te maken aan een derde die stelt dat enige door jou op de website geplaatste of geüploade content een schending vorm van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht van privacy is.

4.11 ShopPig.nl heeft te allen tijde het recht om gegevens te verwijderen om welke reden dan ook.

4.12 Het valt binnen de verantwoordelijkheid van de gebruiker en/of eigenaar van een online dienst om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste gegevens. Shoppig.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het door jou aanleveren van onjuiste gegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan. ShopPig is in geen enkel geval aansprakelijk voor onvoorziene foutieve vermeldingen van gegevens van gebruikers of online diensten op ShopPig.nl.

Klachten, welke betrekking hebben op een bij ShopPig.nl aangemelde webwinkel, gebruiker of online dienst, worden per omgaande doorgestuurd naar de desbetreffende webwinkel, gebruiker of dienstaanbieder.

ShopPig is in geen enkel geval aansprakelijk voor onbereikbaarheid van de website "shoppig.nl"

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van ShopPig zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. ShopPig is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ShopPig aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.

ShopPig is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

5. Looptijd en beëindiging

5.1 Deze voorwaarden blijven volledig van kracht en van toepassing, gedurende de periode dat jij een bezoeker of gebruiker bent van de website.

5.2 Shoppig.nl kan op ieder moment en om welke reden dan ook, deze voorwaarden met jou beëindigen en je de toegang tot de website ontzeggen.

5.3 Je wordt verzocht om geen gebruik meer te maken van deze website, indien de voorwaarden worden beëindigd om welke reden dan ook.

5.4 De artikelen 3 en 7 blijven van kracht, wanneer deze voorwaarden worden beëindigd om welke reden dan ook.

6. Intellectuele Eigendom

6.1 De website, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, inhoud, software, video, muziek, geluid, graphics, foto's, illustraties, artwork, foto's, namen, logo's, handelsmerken, servicemerken en andere materie ("de content"), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en/of andere eigendomsrechten. De content omvat zowel content in eigendom of onder controle van ShopPig en haar deelnemende partners als content in eigendom of onder controle van derden en in licentie bij ShopPig. Op alle afzonderlijke artikelen, rapporten en andere onderdelen van de website kunnen auteursrechten rusten. Je stemt ermee in je te houden aan alle toepasselijke auteursrechtelijke wetten en aan alle aanvullende auteursrechtelijke waarschuwingen of beperkingen die zijn opgenomen op de website. Je mag geen van de handelsmerken of handelsnamen van ShopPig.nl gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van ShopPig.nl en haar deelnemende partners. Tevens erken je dat je geen eigendomsrechten bezit inzake welke van deze namen en merken dan ook.

6.2 Aan jou wordt een niet-overdraagbare, niet-exclusieve- royalty-vrije, licentie verleend tot het inzien en afdrukken van de content van de website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. 

6.3 Het is uitdrukkelijk verboden om: de website te reproduceren, te kopiëren, te corrigeren, door te zenden, te uploaden of te implementeren, geregistreerde en niet-geregistreerde merken/logos die het eigendom zijn van ShopPig.nl te verwijderen, aan te passen, te veranderen of te gebruiken en om iets te ondernemen dat kan worden beschouwd als oneerlijk voordeel halen uit de goede reputatie van ShopPig.nl of dat kan worden beschouwd als een inbreuk op intellectueel eigendomsrecht dat eigendom is van en/of in licentie gegeven is aan ShopPig.nl, zonder hier eerst schriftelijke toestemming voor te krijgen van ShopPig.nl

7. Bescherming en privacy

7.1 ShopPig.nl zal er alles aan doen om de privacy en de gebruikersgegevens, die door gebruikers op de website worden geplaatst, zo goed als mogelijk te beschermen. Shoppig.nl is echter niet in staat om alle informatie die door derden worden geplaatst op de website te controleren.

7.2 ShopPig.nl behoudt zich het recht voor om informatie met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Voor meer informatie over de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, verwijzen we jou door naar onze privacy pagina. Door het bezoeken en/of te gebruiken van de website stem je in met het verzamelen en gebruiken van deze informatie door ShopPig.nl overeenkomstig onze Privacy Statement en garandeer jij dat alle gegevens die jij verstrekt, up-to-date en accuraat zijn en up-to-date zullen worden gehouden.

8. Algemeen

8.1 Je kunt deze voorwaarden, die een volledige overeenkomst vormt tussen jou en Shoppig.nl met betrekking tot de website, afdrukken en de kopie behouden.

8.2 Deze voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Shoppig.nl. ShopPig kan deze voorwaarden op ieder moment, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving wijzigen of aanpassen. Het is raadzaam deze pagina af en toe te controleren op eventuele wijzigingen, aangezien je automatisch akkoord gaat bij een bezoek of gebruik van de website. 

8.3 Op deze algemene voorwaarden en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

8.4 Jij zult alle buitenlandse en lokale wetten en regelgeving naleven die van toepassing zijn op jou gebruik van de website in welk land dan ook waar jij fysiek aanwezig bent, met inbegrip van – zonder beperkt te zijn tot – consumentenrecht, exportcontrole wet- en regelgeving.

8.5 Jij stemt ermee in dat vanwege de unieke aard van de website en van de eigenaarsrechten van Shoppig.nl hierin, een aantoonbare schending van deze voorwaarden door jou onherstelbare schade aan ShopPig.nl zou toebrengen en een geldelijke schadevergoeding daarvoor een inadequate schadeloosstelling zou vormen. Om die reden stem jij ermee in dat ShopPig.nl gerechtigd zal zijn tot voorlopige en permanente voorzieningen, zoals vastgesteld door enig gerecht dat jurisdictie heeft om de bepalingen van deze voorwaarden ten uitvoer te brengen. 

8.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden geacht wordt ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht en uitvoerbaar voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving. In een dergelijk geval stemmen partijen ermee in om hun best te doen om de ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een bepaling die, voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, het doel te bereiken dat werd beoogd met de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.

8.7 Enig nalaten van een partij bij deze voorwaarden om op enig tijdstip enige voorwaarde of bepaling krachtens deze voorwaarden ten uitvoer te leggen, zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van het aansluitende recht van die partij om iedere voorwaarde en bepaling van deze voorwaarden ten uitvoer te leggen.

8.8 Geen van partijen zal verantwoordelijk zijn voor vertragingen die het resultaat zijn van omstandigheden die buiten de redelijke macht van een dergelijke partij liggen, op voorwaarde dat de niet-nakomende partij redelijke pogingen doet om zulke oorzaken van niet-nakoming te vermijden, of uit de weg te ruimen en de nakoming van deze voorwaarden met redelijke snelheid voortzet, zodra dergelijke oorzaken uit de weg zijn geruimd.

8.9 Niets in deze voorwaarden zal enige derde partij, direct of indirect, enig uitvoerbaar voordeel of enig recht van actie tegen ShopPig.nl geven en een dergelijke derde partij zal niet gerechtigd zijn om enige voorwaarde van deze voorwaarden jegens ShopPig.nl ten uitvoer te leggen.

8.10 Indien je van mening bent dat bepaalde content dat op de website verschijnt, beledigend, verwerpelijk of potentieel lasterlijk is, dan kun je contact opnemen met ShopPig.nl door het invullen van onze contactformulier op onze contactpagina of door het sturen van een e-mail naar ikben@shoppig.nl